Tehnični popravek Odloka o osmih (8) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva