Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva