Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (PUP KG – UPB4, Uradni list RS, št. 18/17, pop. 34/17)

Predpisi, na katere predpis vpliva