Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kranjska Gora

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva