Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi statusa javnega dobra