04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Občinska uprava

 

 

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Vesna Okršlar 

direktorica občinske uprave

04 5809 804

vesna.okrslar@kranjska-gora.si

 

 


 

KABINET ŽUPANA

Špela Lavtižar

višji referent I

04 5809 800

obcina@kranjska-gora.si

spela.lavtizar@kranjska-gora.si

Vodja službe 

Pomoč strankam - splošne informacije,

sprejemna pisarna.

Valerija Krznarič

strokovni sodelavec VII/1

04 5809 803

valerija.krznaric@kranjska-gora.si

Arhiv, informatika, turistična taksa.

Uroš Grzetič

strokovni sodelavec V

04 5809 808

uros.grzetic@kranjska-gora.si

Občinski svet, delovna telesa OS,

civilna zaščita, volitve.

 


 

SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE 

Egidija Košir Mrovlje

višji svetovalec I

04 5809 819

egidija.kosir@kranjska-gora.si

Vodja službe

Premoženjsko pravne zadeve.

Tina Brlogar

strokovni soedelavec VII/1

04 5809 816

tina.brlogar@kranjska-gora.si

Splošne in kadrovske zadeve.

 


 

SLUŽBA ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Alojz Jakelj

višji svetovalec I

04 5809 810

alojz.jakelj@kranjska-gora.si

Vodja službe

Komunalni prispevek, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč.

Boštjan Pristavec

višji svetovalec I

04 5809 821

bostjan.pristavec@kranjska-gora.si

Lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi, zapore cest, prostorski akti, varstvo okolja, stanovanjske zadeve, energetika. 

 


 

SLUŽBA ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE IN INVESTICIJE

Bojana Hlebanja

višji svetovalec I

04 5809 823

bojana.hlebanja@kranjska-gora.si

Vodja službe

Javna naročila in investicije.

Monika Lihteneger

referent II

04 5809 822

monika.lihteneger@kranjska-gora.si

Gospodarska javna infrastruktura in komunala.

 


 

SLUŽBA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

Vlasta Skumavc Rabič

višji svetovalec I

04 5809 809

vlasta.skumavc@kranjska-gora.si

Vodja službe 

Vzgoja in izobraževanje, kultura, šport,

socialno varstvo, zdravstvo, društva in

javna dela.

Vida Černe

višji svetovalec I

04 5809 812

vida.cerne@kranjska-gora.si

Gostinstvo, trgovina, turizem, protokol in mednarodno sodelovanje.

Vesna Kunšič

višji svetovalec I

04 5809 820

vesna.kunsic@kranjska-gora.si

Kmetijstvo, gozdarstvo, razvoj podeželja, zavarovana območja, zapuščene živali in občinske takse.

 


 

SLUŽBA ZA FINANCE

Monika Jakelj

višji svetovalec II

04 5809 817

monika.jakelj@kranjska-gora.si

Vodja službe

Finance in proračun. 

Lijana Ramuš 

finančnik V

04 5809 818

lijana.ramus@kranjska-gora.si

Računovodja za neposredne

proračunske uporabnike.

 


 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 

 Tina Brlogar

KS Rateče - Planica

04 5876 041

ksratece@kranjska-gora.si

 Špela Lavtižar

KS Podkoren

04 5809 800

kspodkoren@kranjska-gora.si

 Špela Lavtižar

KS Kranjska Gora 

04 5809 800

kskrg@kranjska-gora.si

 Uroš Grzetič

KS "Rute",

Gozd Martuljek,

Srednji Vrh 

04 5809 808

ksrute@kranjska-gora.si

 Valerija Krznarič

KS Dovje Mojstrana

uradne ure: sreda 14:00 do 16:00

04 5891 184

ksmojstrana@kranjska-gora.si