04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

Vloge in obrazci

 

 

SLUŽBA ZA OKOLJE IN PROSTOR

 
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste in za dela na občinski cesti
 
Vloga za izdajo lokacijske informacije
 
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča (za promet z nepremičninami)
 
Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici
 
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
 
Vloga za odmero komunalnega prispevka
 
Napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
 
Vloga za 5-letno oprostitev plačila NUSZ
 
Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča
 

SLUŽBA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSTVO

 
Vloga za pridobitev dovoljenja za uporabo javnih površin
 
Vloga za pridobitev dovoljenja za uporabo javnih občinskih prostorov
 
Vloga za pridobitev dovoljenja za izvajanje avto-taksi prevozov na območju občine Kranjska Gora
 
Vloga za pridobitev dovoljenja za oglaševanje na javnih mestih
 
Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči v občini Kranjska Gora
 
Vloga za pridobitev enkratne denarne pomoči za novorojenčke
 
Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
 
Poročilo o plačani turistični taksi
 
Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata ali kmetije
 
Vloga za izdajo potrdila o lastni proizvodnji
 
Vloga za dovolitev pokopa oz. raztrosa pepela zunaj pokopališča
 
Vloga za izdajo dovoljenja za prekop/prenos posmrtnih ostankov
 

SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

 
Vloga za ustanovitev služnosti na zemljišču, last občine Kranjska Gora
 

DRUGE VLOGE IN OBRAZCI

 
Projektni list za predlog, idejo, investicijo za obdobje 2015-2025
 
Zahteva za dostop do informacij javnega značaja
 
Izjava o odpovedi pravici do pritožbe