04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

9. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 6. mandatu, dne 16.12.2015

 

 I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:     

                        

1.   Obravnava in sprejem zapisnika 8. seje

 

II.  DNEVNI RED:

 

1.

Letni program kulture Občine Kranjska Gora za leto 2016 

 

2.

 

Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2016

3.

 

Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2016 - druga obravnava  

besedilo predloga Odloka proračuna občine za leto 2016

- predlog prihodkov 2016

- predlog splošnega dela proračuna za leto 2016

- predlog posebnega dela proračuna za leto 2016

- obrazložitve predloga proračuna za leto 2016

- predlog plana porabe sredstev turistične takse in koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo

- predlog načrta razvojnih programov NRP v obdobju 2016 - 2019

4.  

 

Strategija razvoja turizma občine Kranjska Gora 2015 - 2025 spremno besedilo

- Strategija razvoja turizma občine Kranjska Gora 2015 - 2025

- Akcijski načrt 

 

5.

 

Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2016 

 

6.

 

Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2016 

7.

 

Končno poročilo o opravljenem letnem nadzoru načrta ravnanja   

Končno poročilo 

 

8.

 

Poročilo o realizaciji sklepov - gradivo bo posredovano naknadno 

9.

 

Ukinitev statusa javnega dobra

- Priloge 

 

10.

 

Vprašanja in pobude 

11.

 

Informacije

Objava v Uradnem listu