04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 

 

            8. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 6. mandatu, dne 11.11.2015

 

 I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:     

                        

1.   Obravnava in sprejem zapisnika 7. seje

 

II.  DNEVNI RED:

 

1.

Komisija za MVVI - gradivo bodo svetniki dobili naknadno

- Svet območne izpostave Javenga sklada RS za kulturne dejavnosti Jesenice

- Svet Triglavskega narodnega parka

- Sodnik porotnik na Okrožnem sodišču v Kranju

2.

 

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2016

 - Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2016 – PREDLOG

 - Podatki o parcelah in grafični prikaz parcel iz PISO – po podatkih vzetih iz GURS za nepremičnine, navedene v načrtu ravnanja

3.

 

Stanovanjski program občine za leto 2016 - spremni dopis

 - Stanovanjski program občine za leto 2016

 - Predlog vzdrževalnih del za leto 2016

4.

 

Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2016 - prva obravnava 

 - besedilo predloga Odloka proračuna občine za leto 2016

 - predlog prihodkov 2016

 - predlog splošnega dela proračuna za leto 2016

 - predlog posebnega dela proračuna za leto 2016

 - obrazložitve predloga proračuna za leto 2016 (splošni in posebni del ter NRP)

 - predlog plana porabe sredstev turistične takse in koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo

 - predlog načrta razvojnih programov (NRP) v obdobju 2016-2019      

5.

 

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbenga zemljilšča v Občini Kranjska Gora - uradno prečiščeno besedilo (UPB1) - skrajšani postopek

 - predlog odloka

 - osnovni odlok s spremembami

6.

 

Odlok o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora – druga obravnava

 - predlog odloka 

7.

 

Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora – druga obravnava

 - predlog odloka

8.

 

Predlog Strokovnih podlag k Odloku o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora

 - predlog strokovnih podlag

 - predlog lokacije tabel

9.

 

Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2016 s finančnim planom za leto 2016

 - program dela NO s finančnim planom za leto 2016

10.

 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014 – investicija: PLOČNIKI

 - končno poročilo

11.

 

Vprašanja in pobude

12.

 

Informacije

- Objava v Uradnem listu