04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 

 

            7. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 6. mandatu, dne 23.09.2015

 

 I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:     

                        

1.

Obravnava in sprejem zapisnika 6. seje

 

 

II.  DNEVNI RED:

 

1.

Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kranjska Gora za leto 2015

   - Načrt parcel s podatki o parcelah, ki so vključene v načrt

   - Spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kranjska Gora za leto 2015

2.

Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015   

   - Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015       

   - Pregled predlogov sprememb za 3. rebalans proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015

   - Obrazložitev

   - Splošni del          

   - Prihodki   

   - Posebni del

   - Poraba koncesij

   - NRP 2015-2018

3.

Odlok o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora – prva obravnava        

   - Predlog odloka                               

4.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kranjska Gora               

   - Predlog odloka

   - Osnovni odlok, prve spremembe odloka, druge spremembe odloka

5.

Odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Kranjska Gora – prva obravnava

   - Predlog odloka

6.

Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad na objektih v občini Kranjska Gora  

    - Predlog Pravilnika o sofinanciranju obnove fasad na objektih v občini Kranjska Gora

7.

Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju leta 2015         

    - Obrazložitve polletne realizacije

    - Polletna realizacija - posebni del

    - Polletna realizacija - splošni del

    - Prerazporeditev - polletje 2015

8.

Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini

    - Priloga

9.

Vprašanja in pobude

10.

Informacije

    - Odgovor Nadzornega odbora občine

    - Objave v Uradnem listu RS