04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

6. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 6. mandatu, dne 10.06.2015


I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE

 

II. DNEVNI RED:

1.
Komisija za MVVI: gradivo bo posredovano na seji
2.
Spremembe Stanovanjskega programa občine za leto 2015
3.
Dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnin za leto 2015
- priloge
4.

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015
- Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015
- Pregled sprememb prihodkov in odhodkov za leto 2015

Priloge proračuna - objavljeno na spletu (ni v pisnem gradivu)
- predlog prihodkov 2015
- predlog splošnega dela proračuna za leto 2015
- predlog posebnega dela proračuna za leto 2015
- obrazložitve predloga proračuna za leto 2015
- predlog plana porabe sredstev turistične takse in koncesijskih dajatev od prirejanja iger na srečo,
- predlog načrta razvojnih programov (NRP) v obdobju 2015-2018

5.
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kranjska Gora – skrajšani postopek
- Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kranjska Gora
6.
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015 - 2020
- Predlog Pravilnika
- Mnenje o skladnosti sheme Ministrstva za finance
7.
Končno poročilo o opravljenem nadzoru investicije Ljudski dom v Kranjski Gori
- končno poročilo
8.
Obravnava finančnih poročil volilnih kampanj ob lokalnih volitvah 2014
- finančna poročila
9.
Priznanja Občine Kranjska Gora za leto 2015: gradivo bo posredovano na seji
10.

Prodaja nepremičnin
- priloge
11.
Cene plakatiranja na oglasnih deskah v občini Kranjska Gora
- cenik
12.
Poročila o opravljenih revizijah
13.
Vprašanja in pobude
14.
Informacije