04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 

23. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 6. mandatu, dne 23.05.2018 ob 17. uri

 

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:    

1. Obravnava in sprejem zapisnika 22. seje

2. Obravnava in sprejem zapisnika 9. dopisne seje

 

II.  DNEVNI RED:

1. Komisija za MVVI

2. Poslovnik občinskega sveta

3. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018 in soglasje za najem kredita

4. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Kranjska Gora - prva obravnava

5. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2) – 2. obravnava

6. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DM S4 v Mojstrani - 2. Obravnava

7. Letno poročilo 2017- Komunala Kranjska Gora d.o.o. in Poročilo o obratovanju odlagališča za nenevarne odpadke Mala Mežakla in centralne čistilne naprave Jesenice za  leto 2017– JEKO d.o.o. Jesenice

8. Dopolnitve organizacijske sheme delovnih mest v Javnem podjetju Komunala Kranjska Gora d.o.o.

9. Pravilnik o dodeljevanju zabojnikov za mešano embalažo v Občini Kranjska Gora 

10. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora

11. Končno poročilo o opravljenem letnem nadzoru načrta ravnanja z občinskim premoženjem Občine Kranjska Gora v letu 2016

12. Priznanja občine Kranjska Gora za leto 2018

13. Vprašanja in pobude

14. Informacije