04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

22. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 6. mandatu, dne 28.03.2018 ob 17. uri

 

 I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:     

                        

1. Obravnava in sprejem zapisnika 21. seje

2. Obravnava in sprejem zapisnika 8. dopisne seje

 

II.  DNEVNI RED:

 

1.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne in Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic javnega zavoda Gorenjske lekarne - prva obravnava

   

2.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice - skrajšani postopek

   

3.

1. spremembe in dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2018

   

4.

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018

Samo na spletni strani

1. rebalans proračuna 

   

5.

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2) – 1. obravnava

   

6.

Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2017

   

7.

 

Končno poročilo o opravljenem nadzoru izbranih kontov zunanjih izvajalcev del

   

8.

Dodatni kriteriji in prednostna lista za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

   

9.

Predlog za spremembo cen letnega in zimskega vzdrževanja

   

10.

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2017

   

11.

Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017

   

12.

Poročilo o delu RAGOR v letu 2017 in program dela RAGOR za leto 2018

   

13.

Poslovno poročilo javnega zavoda Turizem Kranjska Gora za leto 2017 in program dela za leto 2018

   

14.

Poročilo o delu Policijske postaje Kranjska Gora za leto 2017

   

15.

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2017

   

16.

Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v Občini Kranjska Gora za leto 2017

   

17.

Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v obdobju od 27.01.2017 do 13.12.2017

   

18.

Vprašanja in pobude

 

19.

 

Informacije