04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

20. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 6. mandatu, dne 08.11.2017 ob 17. uri

 

 I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:     

                        

1. Obravnava in sprejem zapisnika 19. seje

 

 

II.  DNEVNI RED:

 

1.

Komisija za MVVI:

  • Imenovanje nadomestnega člana v Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
  • Imenovanje v Svet javnega zavoda Osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora
  • Imenovanje v Svet javnega zavoda Osnovne šole 16. decembra Mojstrana
  • Soglasje k imenovanju direktorja Razvojne agencije Zgornje Gorenjske
   

2.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine za leto 2018

   

3.

Stanovanjski program Občine za leto 2018

   

4.

Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2018 – prva obravnava

   

5.

Predstavitev delovanja javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice

   

6.

Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu

   

7.

Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Dovje - Mojstrana v letu 2016

   

8.

Programom dela Nadzornega odbora s finančnim planom za leto 2018

   

9.

Menjava zemljišč in ukinitev statusa javnega dobra v zvezi z menjavo

   

10.

Vprašanja in pobude

   

11.

Informacije