04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

16. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 6. mandatu, dne 29.03.2017 ob 17. uri

 

 I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:     

                        

1. Obravnava in sprejem zapisnika 15. seje

2. Obravnava in sprejem zapisnika 5. dopisne seje

3. Obravnava in sprejem zapisnika 6. dopisne seje

 

II.  DNEVNI RED:

 

1.

Potrditev mandata občinskega svetnika

   

2.

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za občino Kranjska Gora – uradno prečiščeno besedilo

   

3.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica - prva obravnava

   

4.

Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2017

   

5.

Spremembe Stanovanjskega programa občine za leto 2017

   

6.

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017

Priloge samo na spletu

Obrazložitve

Splošni del

Posebni del

NRP

Prihodki po namenih

Poraba koncesij

   

7.

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2017

   

8.

Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016

   

9.

Poročilo o delu Policijske postaje Kranjska Gora za leto 2016

   

10.

Poročilo o delu medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2016

   

11.

Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini Kranjska Gora za leto 2016

   

12.

Poročilo o delu Ragor-ja v letu 2016 in Program dela Ragor-ja za leto 2017

   

13.

Informacija o spremembi cen storitev zavetišča Perun

   

14.

Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Rateče - Planica v letu 2015

   

15.

Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2016

   

16.

Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini

   

17.

Poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta Občine Kranjska Gora v obdobju od 16.12.2015 do 27.01.2017

   

18.

Vprašanja in pobude

   

19.

Informacije