04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

15. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 6. mandatu, dne 14.12.2016 ob 17. uri

 

 I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:     

                        

1. Obravnava in sprejem zapisnika 14. seje

 

II.  DNEVNI RED:

 

1.

Komisija za MVVI:

  • Imenovanje direktorja JP Komunala Kranjska Gora d.o.o. (gradivo bo posredovano naknadno)
   

2.

Odlok o (8.) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora

Grafične priloge samo na spletu:

0-1-PUP8-naslovnica

0-2-PUP8-vsebina

0-3-PUP8-legenda

1-PUP8-pregledna karta

2-PUP8-NRP+det.karte

2-01-56-PUP8-NRP

2-57-62-PUP8-NRP-detajl darte

3-PUP8-KD

4-1-PUP8-VARSTVA

4-2-PUP8-VARSTVA-1del

4-2-PUP8-VARSTVA-2del

5-01-iz_PUP7

5-02-iz_PUP7

   

3.

Letni program kulture Občine Kranjska Gora za leto 2017

   

4.

Letni program športa Občine Kranjska Gora za leto 2017

   

5.

Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2017 - druga obravnava

Priloge samo na spletu 

   - Obrazložitev

   - Splošni del          

   - Prihodki   

   - Posebni del

   - Poraba koncesij

   - NRP 2017-2020

   

6.

Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2017

   

7.

Predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora za leto 2017

 

8.

Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest v letih 2017-2020

   

9.

Vprašanja in pobude

   

10.

Informacije