04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

11. SEJA OBČINSKEGA SVETA v 6. mandatu, dne 30.03.2016

 

 I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:     

                        

1.   Obravnava in sprejem zapisnika 10. seje

2. Obravnava in sprejem zapisnika 2. dopisne seje

3. Obravnava in sprejem zapisnika 3. dopisne seje - zapisnik bo posredovan naknadno

 

II.  DNEVNI RED:

 

1.

Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Kranjska Gora za leto 2016

   

2.

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016

Priloge samo na spletu 

   - Obrazložitev

   - Splošni del          

   - Prihodki   

   - Posebni del

   - Poraba koncesij

   - NRP 2015-2018

   

3.

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2015

   

4.

Predlog zaključnega računa proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015

   

5.

Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora

 
   

6.

Pogodbena komasacija stavbnih zemljišč na ožjem območju OPPN pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2)

   

7.

Odlok o podrobnem prostorskem načrtu za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori ( KG H2)

   

8.

Poročilo o delu policijske postaje Kranjska Gora za leto 2015

   

9.

Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica za leto 2015

   

10

Ocena izvajanja občinskega programa varnosti v občini Kranjska Gora za leto 2015

   

11.

Končno poročilo o opravljenem nadzoru Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora, PP – 190612 – regresirana prehrana, KTO – 411903 – regresiranje prehrane učencev in dijakov

   

12.

Končno poročilo o opravljenem nadzoru Osnovna šola Mojstrana 16. decembra, PP – 190612 – regresirana prehrana, KTO – 411903 – regresiranje prehrane učencev in dijakov

   

13.

Vprašanja in pobude

   

14.

Informacije