04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 Predpisi občine

 


1. SPLOŠNI PREDPISI OBČINE

1.1. Občinski svet
1.2. Občina - proračun
1.3. Občina - splošno
1.4. Krajevne skupnosti

 

2. PREDPISI S PODROČJA UREJANJA PROSTORA IN VARSTVA OKOLJA

2.1. PUP, zazidalni načrti
2.2. Ceste, parkirišča
2.3. Javni red in mir
2.4. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
2.5. Komunalni prispevek, Povprečna gradbena cena stanovanjske površine in stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljiš
2.6. Občinske takse
2.7. Drugi predpisi s področja prostora

 

3. PREDPISI S PODROČJA GOSPODARSTVA IN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

3.1. Splošni predpisi s področja gospodarskih javnih služb - koncesije
3.2. Komunala
3.3. Turizem
3.4. Gostinstvo, trgovina
3.5. Kmetijstvo

 

4. PREDPISI S PODROČJA NEGOSPODARSKIH DEJAVNOST

4.1. Šolstvo
4.2. Kultura
4.3. Šport
4.4. Zdravstvo in socialna varnost

 

5. PREDPISI S PODROČJA PREMOŽENJSKO PRAVNIH ZADEV

 5.1. Predpisi

 

6. NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA SPREJETIH PREDPISOV OBČINE KRANJSKA GORA

6.1. Splošni predpisi občine
6.2. Predpisi s področja urejanja prostora in varstva okolja
6.3. Predpisi s področja gospodarstva in gospodarskih javnih služb
6.4. Predpisi s področja negospodarskih dejavnosti

 

7. ARHIV STARIH PREDPISOV

7.1 Arhivi

 

Povezava na uradno glasilo slovenskih občin - objavljeni dokumenti za občino Kranjska Gora

 


 

 

1. SPLOŠNI PREDPISI OBČINE

 

1.1. Občinski svet

 

Statut Občine Kranjska Gora

Statut Občine Kranjska Gora (Uradni list RS št. 31/2017)
 

 

Poslovnik občinskega sveta

Poslovnik občinskega sveta (Ur. l. 55-2007)
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2015)

Poslovnik Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS št. 61/2018)

 

Pravilnik o plačah oziroma plačilih funkcionarjev ter sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in članov drugih organov Občine Kranjska Gora - (Uradni list RS 33/2008)
Sprememba pravilnika o plačah oziroma plačilih funkcionarjev ter sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in članov drugih organov Občine Kranjska Gora - (Uradno glasilo slovenskih občin 5/2013)
Sprememba pravilnika o plačah oziroma plačilih funkcionarjev ter sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov nadzornega odbora in članov drugih organov Občine Kranjska Gora - (Uradno glasilo slovenskih občin 55/2014)
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kranjska Gora (UVG 11/01)
Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Kranjska Gora za lokalne volitve (Ur. l. 45-2010)
Sklep o delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volilne kampanje v Občini Kranjska Gora za volilno leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/2014)
Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Kranjsak Gora (Uradni list RS 22/2009)
Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Kranjsak Gora (Uradno glasilo slovenskih občin št. 51/2014)

 

1.2. Občina - proračun

 

Leto 2018

Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2018 (Uradni list Rs št. 74/2017)

Plan prihodkov za leto 2018

Splošni del proračuna za leto 2018 - plan prihokov in odhodkov

Posebni del proračuna za leto 2018 - bilanca odhodkov

Obrazložitev proračuna za leto 2018

Načrt razvojnih programov od 2018 do 2021 - tabela

Načrt porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo za leto 2018 ter načrt porabe turistične takse za leto 2018

 

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018 (Uradni list RS št. 21/2018)

Plan prihodkov za leto 2018

Splošni del proračuna za leto 2018 - plan prihokov in odhodkov

Posebni del proračuna za leto 2018 - bilanca odhodkov

Obrazložitev proračuna za leto 2018

Načrt razvojnih programov od 2018 do 2021 - tabela

Načrt porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo za leto 2018 ter načrt porabe turistične takse za leto 2018

 

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2018 (Uradni list Rs št. 36/2018)

 

Leto 2017

Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2017 (Uradni list Rs št. 82/2016)

Plan prihodkov za leto 2017

Splošni del proračuna za leto 2017 - plan prihokov in odhodkov

Posebni del proračuna za leto 2017 - bilanca odhodkov

Obrazložitev proračuna za leto 2017

Načrt razvojnih programov od 2017 do 2020 - tabela

Načrt porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih igre na srečo za leto 2017 ter načrt porabe turistične takse za leto 2017

 

Odlok o 1. rebalansu proračuna občine Kranjska Gora za leto 2017 (Uradni list Rs št. 15/2017)

Plan prihodkov za leto 2017

Splošni del proračuna za leto 2017 - plan prihokov in odhodkov

Posebni del proračuna za leto 2017 - bilanca odhodkov

Obrazložitev proračuna za leto 2017

Načrt razvojnih programov od 2017 do 2020 - tabela

Načrt porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih igre na srečo za leto 2017 ter načrt porabe turistične takse za leto 2017

 

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017 (Uradnilist RS št. 50/2017)

Obrazložitev proračuna za leto 2017

Splošni del proračuna za leto 2017 - plan prihokov in odhodkov

Posebni del proračuna za leto 2017 - bilanca odhodkov

Načrt razvojnih programov od 2017 do 2020 - tabela

Plan prihodkov za leto 2017

Načrt porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih igre na srečo za leto 2017 ter načrt porabe turistične takse za leto 2017

 

Zaključni račun proračuna za leto 2017

Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2017 (Uradni list RS št. 21/2018) 

Obrazložitve realizacije splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov

Bilanco prihodkov in odhodkov splošnega dela proračuna za leto 2017

Realizacijo posebnega dela proračuna od 01.01.2017 do 31.12. 2017

Realizacijo prihodkov za leto 2017

Realizacijo načrta razvojnih programov za leto 2017

Evidenca sklepov o prerazporeditvah proračunskih sredstev 

Realizacijo porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo in turistične takse za leto 2017

Izjava o oceni notranjega nadzora

 

Leto 2016

Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2016 (Uradni list Rs št. 101/2015)

Plan prihodkov za leto 2016

Splošni del proračuna za leto 2016 - plan prihokov in odhodkov

Posebni del proračuna za leto 2016 - bilanca odhodkov

Obrazložitev proračuna za leto 2016

Načrt razvojnih programov od 2016 do 2019 - tabela

Načrt porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih igre na srečo za leto 2016 ter načrt porabe turistične takse za leto 2016

 

 Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016 (Uradnil list RS št. 24/2016)

Plan prihodkov za leto 2016

Splošni del proračuna za leto 2016 - plan prihokov in odhodkov

Posebni del proračuna za leto 2016 - bilanca odhodkov

Obrazložitev proračuna za leto 2016

Načrt razvojnih programov od 2016 do 2019 - tabela

Načrt porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih igre na srečo za leto 2016 ter načrt porabe turistične takse za leto 2016

 

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016 (Uradnil list RS št. 44/2016)

Plan prihodkov za leto 2016

Splošni del proračuna za leto 2016 - plan prihokov in odhodkov

Posebni del proračuna za leto 2016 - bilanca odhodkov

Obrazložitev proračuna za leto 2016

Načrt razvojnih programov od 2016 do 2019 - tabela

Načrt porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih igre na srečo za leto 2016 ter načrt porabe turistične takse za leto 2016

 

Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016 (Uradnil list RS št. 62/2016)

Plan prihodkov za leto 2016

Splošni del proračuna za leto 2016 - plan prihokov in odhodkov

Posebni del proračuna za leto 2016 - bilanca odhodkov

Obrazložitev proračuna za leto 2016

Načrt razvojnih programov od 2016 do 2019 - tabela

Načrt porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih igre na srečo za leto 2016 ter načrt porabe turistične takse za leto 2016

 

Zaključni račun proračuna za leto 2016

Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016 (Uradni list RS št. 15/2017) 

Obrazložitve realizacije splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov

Bilanco prihodkov in odhodkov splošnega dela proračuna za leto 2016

Realizacijo posebnega dela proračuna od 01.01.2016 do 31.12. 2016

Realizacijo prihodkov za leto 2016

Realizacijo načrta razvojnih programov za leto 2016

Evidenca sklepov o prerazporeditvah proračunskih sredstev 

Realizacijo porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo in turistične takse za leto 2016

Izjava o oceni notranjega nadzora

 

Leto 2015

Sklep o začasnem finaciranju Občine Kranjska Gora v obdobju januar - marec 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin 54/2014)

Proračun Občine Kranjska Gora za leto 2015

Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin 7/2015)

Plan prihodkov za leto 2015

Splošni del proračuna za leto 2015 - plan prihokov in odhodkov

Posebni del proračuna za leto 2015 - bilanca odhodkov

Obrazložitev proračuna za leto 2015

Načrt razvojnih programov od 2015 do 2018 - tabela

Načrt porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih igre na srečo za leto 2015 ter načrt porabe turistične takse za leto 2015

Proračun Občine Kranjska Gora za leto 2015 - 3 rebalans

Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015 (Uradni list RS 70/2015) 

Splošni del proračuna za leto 2015 - 3 rebalans

Posrebni del proračuna za leto 2015 - 3 rebalans

Obrazložitve proračuna za leto 2015 - 3 rebalans

Načrt razvojnih programov od 2015 do 2018 - 3 rebalans

Načrt porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo za leto 2015 ter načrt porabe turistične takse za leto 2015 - 3 rebalans

Zaključni račun proračuna za leto 2015

Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2015 (Uradni list RS št. 24/2016) 

Obrazložitve realizacije splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov

Bilanco prihodkov in odhodkov splošnega dela proračuna za leto 2015

Realizacijo prihodkov za leto 2015

Realizacijo posebnega dela proračuna od 01.01.2015 do 31.12. 2015

Bilanca stanja 2015

Realizacijo načrta razvojnih programov za leto 2015

Realizacijo porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo in turistične takse za leto 2015

Evidenca sklepov o prerazporeditvah proračunskih sredstev 

 

Leto 2014

Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin 54/2013)
Proračun občine Kranjska Gora za leto 2014 - celoten proračun:

Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2014

Plan prihodkov za leto 2014

Splošni del proračuna za leto 2014 - plan prihokov in odhodkov

Posebni del proračuna za leto 2014 - bilanca odhodkov

Obrazložitev proračuna za leto 2014

Načrt razvojnih programov od 2014 do 2017 - tabela

Načrt porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih igre na srečo za leto 2014 ter načrt porabe turistične takse za leto 2014

Proračun občine Kranjska Gora za leto 2014 - 1 rebalans:

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014
Predlog rebalansa proračuna - pregled spememb prihodkov in odhodkov
Plan prihodkov za leto 2014
Splošni del proračuna za leto 2014 - plan prihokov in odhodkov
Posebni del proračuna za leto 2014 - bilanca odhodkov
Obrazložitev proračuna za leto 2014
Načrt razvojnih programov od 2014 do 2017 - tabela
Načrt porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih igre na srečo za leto 2014 ter načrt porabe turistične takse za leto 2014

Proračun občine Kranjska Gora za leto 2014 - 2 rebalans:

Odlok o rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014
Plan prihodkov za leto 2014
Splošni del proračuna za leto 2014 - plan prihokov in odhodkov
Posebni del proračuna za leto 2014 - bilanca odhodkov
Obrazložitev proračuna za leto 2014
Načrt razvojnih programov od 2014 do 2017 - tabela
Načrt porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih igre na srečo za leto 2014 ter načrt porabe turistične takse za leto 2014

Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014:

Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2014
Obrazložitve realizacije splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov
Bilanco prihodkov in odhodkov splošnega dela proračuna za leto 2014
Realizacijo prihodkov za leto 2014
Realizacijo posebnega dela proračuna od 01.01.2014 do 31.12. 2014
Realizacijo načrta razvojnih programov za leto 2014
Realizacijo porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo in turistične takse za leto 2014

 

Leto 2013

Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin 38/2012)
Proračun občine Kranjska Gora za leto 2013 - celoten proračun:

Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2013
Uvod - prirpava proračuna za leto 2013 v skladu s predpisano programsko strukturo
Plan prihodkov za leto 2013
Splošni del proračuna za leto 2013 - plan prihokov in odhodkov
Posebni del proračun za leto 2013 - bilanca odhodkov
Obrazložitev proračuna za leto 2013
Načrt razvojnih programov od 2013 do 2016 - tabela
Načrt porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih igre na srečo za leto 2012 ter načrt porabe turistične takse za leto 2013

Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin 22/2013)
Splošni del proračuna Občine Kranjska Gora 2013 - 1. rebalans
Posebni del proračuna z Načrtom razvojnih programov Občine Kranjska Gora 2013 - 2016 -1. rebalans
Plan prihodkov za leto 2013 - 1. rebalans
Obrazložitev 1.rebalansa proračuna Občine Kranjska Gora 2013 - 1.rebalans

Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2013:

Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2013
Obrazložitve realizacije splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov
Bilanco prihodkov in odhodkov splošnega dela proračuna za leto 2013
Realizacijo prihodkov za leto 2013
Realizacijo posebnega dela proračuna od 01.01.2013 do 31.12. 2013
Realizacijo načrta razvojnih programov za leto 2013
Realizacijo porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo in turistične takse za leto 2013
Bilanca stanja na dan 31.12.2013
Pregled prerazporeditev proračunskih sredstev za leto 2013 v skladu s 14. in 16. členom Odloka o proračunu za leto 2013

 

Leto 2012

Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2012 (Uradni list RS 105/2011)
Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2012)
Proračun občine Kranjska Gora za leto 2012 - celoten proračun:

Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2012
Navodilo z izhodišči za pripravo proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2012
Plan prihodkov za leto 2012
Splošni del proračuna za leto 2012 - plan prihokov in odhodkov
Uvod - prirpava proračuna za leto 2012 v skladu s predpisano programsko strukturo
Posebni del proračun za leto 2012 - bilanca odhodkov
Obrazložitev proračuna za leto 2012
Načrt porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih igre na srečo za leto 2012 ter načrt porabe turistične takse za leto 2012
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2012
Načrt razvojnih programov od 2012 do 2015 - tabela

Zaključni račun proračuna občine Kranjska Gora za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin 16/2013)

Zaključni račun proračuna občine Kranjska Gora za leto 2012:

Splošni del
Posebni del
NRP
Obrazložitve
Poraba koncesijskih dajatev
Prihodki

 

Leto 2011

Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2011 (Uradni list RS 106/2010)
Proračun občine Kranjska Gora za leto 2011 - celoten proračun:

Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2011
Navodilo z izhodišči za pripravo proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2011
Plan prihodkov za leto 2011
Splošni del proračuna za leto 2011 - plan prihokov in odhodkov
Obrazložitev splošnega dela proračuna za leto 2011
Posebni del proračuna za leto 2011 - bilanca odhodkov
Obrazložitev posebnega dela proračuna za leto 2011
Načrt porabe koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih igre na srečo za leto 2011 ter načrt porabe turistične takse za leto 2011
Letni načrt pridobivanja in letni načrt razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine za leto 2011
Načrt razvojnih programov od 2011 do 2014 - tabela
Obrazložitev načrta razvojnih programov od 2011 do 2014

Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2011 (Uradni list RS 10/2011)
Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2011 (Uradni list RS 53/2011)
Zaključni račun proračuna občine Kranjska Gora ze leto 2011 (Uradni list RS 36/2012)
Zaključni račun proračuna občine Kranjska Gora za leto 2011 - celoten:

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2011
splošni del – tabela
posebni del – tabela
NRP tabela
Obrazložitve
Prihodki
Poraba koncesijskih dajatev

 

Leto 2010

Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2010 (Uradni list RS 104/2009)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2010 (Uradni list RS 45/2010)
Zaključni račun proračuna občine Kranjska Gora ze leto 2010 (Uradni list RS 34/2011)
Zaključni račun proračuna občine Kranjska Gora za leto 2010 - celoten:

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2010
Splošni del – tabela
POsebni del – tabela
NRP tabela
Obrazložitve splošni del
Obrazložitve posebni del
Prihodki
Obvezna rezerva
Poraba koncesijskih dajatev

 

Leto 2009

Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2009 (Uradni list RS 122/2008)
Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2009 - 1 spremembe (Uradni list RS 36/2009)
Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2009 - 2 spremembe (Uradni list RS 46/2009)
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Kranjska Gora ze leto 2009 (Uradni list RS 106/2010)
Zaključni račun proračuna občine Kranjska Gora za leto 2009 - celoten:

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2009
Splošni del – tabela
Posebni del – tabela
NRP tabela
Obrazložitve splošni del
Obrazložitve posebni del
Prihodki
Obvezna rezerva
Poraba koncesijskih dajatev

 

Leto 2008

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2008
splošni del – tabela
Posebni del – tabela
Obrazložitve
Prihodki
Poraba koncesijskih dajatev
Obvezna rezerva

 

Leto 2007

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2007
Splošni del – tabela
Posebni del – tabela
Obrazložitve
Prihodki
Poraba koncesijskih dajatev
Obvezna rezerva

 

Leto 2006

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2006
Splošni del – tabela
Posebni del – tabela
Obrazložitve
Prihodki
Obvezna rezerva

 

Leto 2005

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2005
Splošni del – tabela
Posebni del – tabela
Obrazložitve
Prihodki
Obvezna rezerva

 

Leto 2004

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2004
Splošni del – tabela
Posebni del – tabela
Obrazložitve
Prihodki

 

Leto 2003

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2003
Splošni del – tabela
Posebni del – tabela
Obrazložitve
Prihodki
Obvezna rezerva
Krajevne skupnosti
Račun finančnih naložb

 

Leto 2002

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2002
Splošni del – tabela
Posebni del – tabela
Obrazložitve
Prihodki
Obvezna rezerva
Krajevne skupnosti
Račun finančnih naložb

 

Leto 2001

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2001
Splošni del – tabela
Posebni del – tabela
Obrazložitve
Prihodki
Obvezna rezerva
Krajevne skupnosti
Račun finančnih naložb

 

Leto 2000

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2000
Splošni del – tabela
Posebni del – tabela
Obrazložitve
Prihodki
Obvezna rezerva
Račun financiranja
Račun finančnih naložb

 

Leto 1999

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 1999
Splošni del – tabela
Posebni del – tabela
Obrazložitve
Prihodki
Obvezna rezerva
Račun financiranja
Račun finančnih naložb

 

Leto 1998

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 1998
Konsolidirana bilanca
Odhodki
Obrazložitve
Prihodki
Obvezna rezerva
Račun financiranja

 

Leto 1997

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 1997
Prihodki
Odhodki
Obrazložitve
Obvezna rezerva
Račun financiranja

 

Leto 1996

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 1996
Bilanca prihodkov in odhodkov
Odhodki
Obrazložitve
Obvezna rezerva

 

Leto 1995

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 1995
Bilanca prihodkov in odhodkov
Obvezna rezerva

 

1.3. Občina - splošno

Odlok o grbu in zastavi (UVG 5-96)
Odlok o občinskem prazniku (UVG 41-95)
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kranjska Gora (Uradni list RS 9/2010)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kranjska Gotra (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2015)
Odlok o priznanjih Občine Kranjska Gora (UVG 10-2007)
Odlok o ustanovitvi in delovnem področju odborov in komisij (UVG 2-99, 6-03)
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila (UVG 12-00)
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila - spremembe (UVG 27-01)
Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta gorenjske regije (Uradno glasilo slovenskih občin št. 36/2012)
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora (Uradni list RS 7/2011)
Pravilnik o postopku vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Kranjska Gora (Uradni list RS 100-2008)
Pravilnik o varstvu osebnih in zaupnih podatkov
Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Kranjska Gora (UVG 21-04)
Poročilo o izidu lokalnih volitev dne 5.10.2014 v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin št. 50/2014)

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kranjska Gora (Uradni list RS št. 52/2018)

 

1.4. Krajevne skupnosti

Odlok o prenosu določenih zadev iz občinske pristojnosti v opravljanje krajevnim skupnostim (UVG 7-97)
Statut KS Dovje-Mojstrana (UVG 11-01)
Statut KS Kranjska Gora (UVG 7-01)
Statut KS Kranjska Gora - spremembe (UVG 33-02)
Statut KS Rateče - Planica (UVG 19-01)
Statut KS Rute - Gozd Martuljek, Srednji Vrh (UVG 33-03)

Sklep o razpisu referenduma za izločitev naselja Podkoren iz Krajevne skupnosti Kranjska Gora in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Podkoren (Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/2014)

Poročilo o izidu glasovanja na svetovalnem referendumu za izločitev naselja Podkoren iz Krajevne skupnosti Kranjska Gora in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Podkoren za območje naselja Podkoren dne 25.05.2014 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 28/2014)

Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občine št. 30/2014)

 


 

2. PREDPISI S PODROČJA UREJANJA PROSTORA IN VARSTVA OKOLJA

 

2.1. PUP, zazidalni načrti

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo - PUP KG - UPB3) (Uradno glasilo slovenskih občin 25/2013)

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora Uradno prečiščeno besedilo - PUP KG - UPB3 (Uradno glasilo slovenskih občin 43/2013)

Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Kranjska Gora (UVG)

Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (Uradno prečišečno besedilo - PUP KG UPB3) (Uradno glasilo slovenskih občine št. 11/2014)

Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (Uradno prečišečno besedilo - PUP KG UPB3) (Uradno glasilo slovenskihobčine št. 31/2014)

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo – PUP KG – UPB4) (Uradni list RS 18/2017) 

Tabela 3

Tabela 4

Tabela 5

Tabela 6

Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo – PUP KG – UPB4 Uradni list RS, št. 18/17) - (Uradni list RS št. 34/2017)

 

8. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PUP

Sklep o pripravi (8) sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin št. 50/2014)

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 8. sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora  (Uradni list RS št. 39/2016)

 

Dodatni dokumenti - niso del objave v Uradnem listu

Dopolnjen osnutek 8. sprememb in dopolnitev PUP za Občino Kranjska Gora - tekstualni del

Prostorsko ureditveni pogoji - osnutek (datoteka je velika 60 MB zato jo malo počasneje odpira)

PISO - grafična objava dopolnjenega osnutka 8. sprememb in dopolnitev PUP  Navodilo: Kliknete na zavihek Tematski sklop in nato zavihek 8 SD PUP - dopolnjen osnutek

Zapisnik javne obravnave dopolnjenega osnutka 8. sprememb in doponitev PUP za Občino Kranjska Gora

Strokovna stališča do pripomb javnosti k dopolnjenemu osnutku (8) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za občino Kranjska Gora

Sklep o stališčih do pripomb in predlogov iz jayne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o (8) spremembah in dopolnitvah PUP Kranjska Gora

Odlok o (8) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (Uradni list RS št. 82/2016)

Tehnični popravek Odloka o osmih (8) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS št. 24/2017) 

Tehnični popravek Odloka o osmih (8) spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora (Uradni lsit RS št. 16/2017)

 

OPPN POD VITRANCEM

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2) - Uradni list RS 90/2011

SKLEP o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2)

Osnutek odloka OPPN pod Vitrancem

891-OPPN-GRAFIKE- 5

891-OPPN-GRAFIKE- 6

891-OPPN-GRAFIKE- 7

891-OPPN-GRAFIKE- 8

891-OPPN-GRAFIKE- 9

891-OPPN-GRAFIKE- 13

891-OPPN-GRAFIKE- 16

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2) (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2014)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2) (Uradni list RS 64/2016)

 

ŠPC BEZJE

Odlok o ureditvenem načrtu ŠPC Bezje (UL 17-02)
Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu ŠPC Bezje (UVG 1-2005)
Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu ŠPC Bezje (UVG 17-2007)
Odlok o tretjih spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu ŠPC Bezje (Ur. l. 88-2007)
Sklep o začetku prirpave (4) sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Športno prireditveni center (ŠPC) Bezje v Kranjski Gori (Uradno glasilo slovenskih občine št. 53/2014)

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave (4) sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Športno prireditveni center (ŠPC) Bezje v Kranjski Gori (Uradni list Rs 44/2016)

 

ZELENCI

Odlok o ureditvenem načrtu Zelenci (UVG 32-96)
Odlok o ureditvenem načrtu Zelenci - popravek (UVG 7-97)
Odlok o naravnem rezervatu Zelenci (Uradno glasilo slovenskih občin 43/2013)

 

SOTOČJE SAVE IN PIŠNICE

Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja: Kranjska Gora - sotočje Save in Pišnice KG - R 7-1 (del), KG - R 7-2 in KG - R 7-3 (Ur. l. 88-2007)

 

LEDINE-PODKOREN

Odlok o zazidalnem načrtu Ledine - Podkoren (UVG 32-97)
Odlok o zazidalnem načrtu Ledine - Podkoren -dopolnitve (UVG 38B-97)
Odlok o zazidalnem načrtu Ledine - Podkoren -popravek (UVG 34-97)
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ledine - Podkoren (ureditveno območje KG2/H1) - (Uradni list RS 16/2008)

 

LOG

Odlok o zazidalnem načrtu LOG (UL 30-96)
Odlok o zazidalnem načrtu LOG -popravek (UL 50-96)
Odlok o zazidalnem načrtu LOG -spremembe (UL 46-98)

 

RATEČE

Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta - OPPN za Rateče vzhod R SK2 - (Uradni list RS 16/2008)

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za Rateče vzhod R-SK2 (Uradni list RS 71/2009)

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostrorskega načrta OPPN za območje Rateče vzhod - R SK2 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 40/2014)

 

PLANICA

Odlok o ureditvenem načrtu Planica (UVG 28-01)

Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu za Planico (R/R1) (Uradni list RS 8/2010)

Odlok o spremembah in doponitvah ureditvenem načrtu za Planico (R/R1) (Uradni list RS 43/2012)

Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč (Uradno glasilo slovenskih občin 31/2012)

 

DOVJE

Odlok o delnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN za Dovje - zahod (DM S3) - Uradni list RS 94/2011

 

MOJSTRANA

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje DM SK 6 (fabrka) v Mojstrani -Uradno glasilo slovenskih občin št. 31/2012

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostrskega načrta OPPN za območje Mojstrana - Travnik (DM S4 - ZN) (Uradno glasilo slovenskih občin 23/2013)

Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostroskega načrta OPPN za območje Mojstrana - Travnik (DN S4 - ZN) (Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/2014)

Dopolnjen osnutek OPPN - javna razgrnitev

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4

Priloga 5

Priloga 6

Priloga 7

Priloga 8

Priloga 9

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani (Uradni list Rs št. 14/2015)

 

 

OPPN kmetija Hlebanja

Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN za območje kmetije Hlebanja v Srednjem Vrhu (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/2014)
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kmetije Hlebanja v Srednjem Vrhu (Uradno glasilo slovenskih občin št. 53/2014)

 

2.2. Ceste, parkirišča

Odlok o avto taksi prevozih na Območju Občine Kranjska Gora (Uradni list RS 26/2011)
Odlok o dodelitvi koncesije za izvajanje režima parkiranja (UVG 23-96)
Odlok o kategorizaciji občinkih cest in kolesarskih poti v občini Kranjska Gora (Uradni list RS 53-2011)
Odlok o občinskih cestah (UVG 20-99)
Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občina 22/2013)
Odlok o ureditvi prometa na osrednjem vaškem trgu v Kranjski Gori (UVG18-01)
Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih in ostalih kategoriziranih občinskih cestah (UVG 26-99)
Sklep o določitvi območij urejanja prometa in višini prispevka za urejanje visokogorskega prelaza Vršič (UVG 18-02)
Sklep o določitvi območij urejanja prometa in višini prispevka za urejanje visokogorskega prelaza Vršič - spremembe (UVG 18-02)
Sklep o določitvi območja urejanja prometa in višini parkirnine za urejanje parkirišča pred zapornico v Vratih (UVG 21-04)
Sklep o določitvi območja urejanja prometa in višini parkirnine za urejanje parkirišča pred zapornico v Vratih - spremembe (Uradni list Rs 43-2011)

 

2.3. Javni red in mir

Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Kranjska Gora - (Uradni list RS 87/2008)
Odlok o redu na smučarskih tekaških progah (UVG 11-97)

 

2.4.Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (UVG 47-96)

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - spremembe (UVG 33-03)

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - 2 spremembe (UVG 35-05)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kranjska Gora za leto 2017 (Uradni list RS št. 82/2016)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kranjska Gora za leto 2018 (Uradni list RS št. 74/2017)

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani (Uradni list RS št. 36/2018)

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2) (Uradni list RS št. 36/2018)

 

2.5. Komunalni prispevek, Povprečna gradbena cena stanovanjske površine in stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljiš

Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora - Uradno prečiščeno besedilo (Ur. list RS št. 104/2009)

Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora (Uradni list Rs št. 45/2016)

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje DM S4 (travnik) v Mojstrani (Uradni list RS št. 36/2018)

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2) (Uradni list RS št. 36/2018)

Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč - ODLOK S TABELO (UVG 30-2000)

Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2017 (Uradni list RS št. 20/2016) 

Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za leto 2018 (Uradni list RS št. 74/2017)

 

2.6. Občinske takse

Odlok o občinskih taksah v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS št. 90/2015)

Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS št. 90/2015)

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun odmere in plačila občinskih taks v Občini Kranjska Gora za leto 2017 (Uradni list RS št. 82/2016)

Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun odmere in plačila občinskih taks v Občini Kranjska Gora za leto 2018 (Uradni list RS št. 75/2017)

 

2.7. Drugi predpisi s področja prostora

Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda (UVG 26-98)
Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda - spremembe (UVG 23-02)
Obvezna razlaga Odloka o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Kranjska Gora - Uradni vestnik Gorenjske št. 26/98 in 23/02) - (Uradno glasilo slovenskih občin 22/2013)

Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad na objektih v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS št. 73/2015)

 


 

3. PREDPISI S PODROČJA GOSPODARSTVA IN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

 

3.1. Splošni predpisi s področja gospodarskih javnih služb - koncesije

Odlok - koncesijski akt (UVG 19-96)
Odlok - koncesijski akt - spremembe (UVG 14-97)
Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav v Gozd Martuljku, Kranjski Gori, Podkorenu in Planici (UVG 12-2006)
Odlok o koncesiji za graditev obstoječe žičniške naprave v Mojstrani (UVG 13-2006)
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pomoči, oskrbe in namestitve zapuščenih živali v zavetišče na območju Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2015)

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kranjska Gora (Ur.list RS št. 44-2015)
Odlok o podelitvi koncesije za izgradnjo kabelsko komunikacijskega sistema (UVG 34-97)
Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje dejavnosti - sankanje z Vršiča (UVG 44-97)
Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (UVG 33-02)
Odlok o ustanovitvi razvojnega sveta gorenjske regija - Uradno glasilo slovenskih občin št. 36/2012
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kranjska Gora (Ur.list RS št. 18-2012)

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS št. 30-2015)

Pravilnik o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer (UVG 16-02)
Pravilnik o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer - spremembe (UVG 3-04)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS 26/2011)
Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/2014)

 

3.2. Komunala

Akt o ustanovitvi Javnega podjetja komunala
STATUT JP Komunala
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Kranjka Gora - (Uradno glasilo slovenskih občin 28/2012)
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Kranjka Gora - (Uradno glasilo slovenskih občin 28/2012)
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kranjka Gora - (Uradno glasilo slovenskih občin 54/2013)
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS 36-2012)

  Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kranjska Gor (Uradni list RS 44/2016)

Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kranjska Gora (Uradni list RS 36/2012)

Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS 44/2016)

Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kranjska Gora - (Uradni list RS 36/2012)
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti (UVG 26-01)
Odlok o taksah za priključitev na komunalne objekte in naprave individualne rabe (UVG 20-97)
Odlok - koncesijski akt za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in izvajanje gospodarske javne službe zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda (UVG 37-97)
Odlok o lokacijskem načrtu kanalizacijski kolektor (UVG 38-98)
Odlok o lokacijskem načrtu kanalizacijski kolektor - spremembe (UL 61-99)
Odlok o taksi za obremenjevanje okolja (UVG 51-97)
Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovoda v Občini Kranjska Gora - (Uradno glasilo slovenskih občin 9/2013)
Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega omrežja v Občini Kranjska Gora - (Uradno glasilo slovenskih občin 12/2013)
Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2014 (Uradno glasilo slovesnkih občin št. 14/2014)

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2016 (Uradni list RS št. 49/2016)

 

3.3. Turizem

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjsak Gora (Uradni list RS 6/2016)

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Kranjska Gora (Uradni list RS št. 25/2016)

Odlok o določitvi članarine LTO (UVG 29-00)
Odlok o turistični taksi v občini (UVG 41-04)
Odlok o turistični vodniški službi v Občini Kranjska Gora (UVG 22-02)
Pravilnik o kriterijih za sofinanciranje prireditev (UVG 29-00)
Pravilnik o sofinanciranju turističnih programov in projektov turističnih društev v Občini Kranjska Gora (UVG 11-2006)

Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS št. 30/2015)

 

3.4. Gostinstvo, trgovina

Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (UVG 6-00)

 

3.5. Kmetijstvo

Odlok o vzdrževanju in zaščiti kozolcev (UVG 39-02)
Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Ur. l. 61-2007)

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015 - 2020 (Uradni list RS št. 45/2015)

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/2014)
Pravilnik o dodeljevanju hišnih kompostnikov v Občini Kranjska Gora - (Uradni list RS 87/2008)
Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke -Moje naravno iz doline - (UVG 30-00)
Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne znamke -Moje naravno iz doline - spremembe (UVG 28-01)

 


 

4. PREDPISI S PODROČJA NEGOSPODARSKIH DEJAVNOST

 

4.1. Šolstvo

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ 16 decembra Mojstrana (UVG 16-97)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ 16 decembra Mojstrana - spremembe (UVG 6-03)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ 16. decembra Mojstrana - (Uradni list RS 16/2008)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 16. decembra Mojstrana (Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/2014)
Popravek Odloka o spremebah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola 16. decembra Mojstrana (Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/2014)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Kranjska Gora (UVG 14-97)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Kranjska Gora - spremembe (UVG 32-01)
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Kranjska Gora - popravek (UVG 33-01)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora - (Uradni list RS 16/2008)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/2014)
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2013)
Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri OŠ 16. decembra Mojstrana in v vrtcu pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora - (Uradni list RS 87/2008)
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/2012)

Sklep o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev (Uradni list RS št. 49/2016)

 

4.2. Kultura

Odlok o razglasitvi Hiše Rateče 43 za kulturni spomenik lokalnega pomena (UVG 8-2007)
Odlok o razglasitvi kamre v hiši Dovje 31 na Dovjem za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradno glasilo slovenskih občina št. 9/2014)
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o razglasitvi Triglavske muzejske zbirke v Mojstrani za kulturni spomenik (Uradni list RS 26/2011)
Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gornjesavski muzej Jesenic (UVG 19-05)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice - UPB1 (UR list RS št.29/2011)
Odlok o spremembah in dopolnitvah ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (UR list RS št.29/2011)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice - UPB1 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 18/2014)
Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (Uradno glasilo slovenskih občin št. 31/2014)
Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (Uradno glasilo slovenskih občin št. 54/2014)

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1 (Uradni list RS št. 50/2016)

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Kranjska Gora (UVG 11/06)

 

4.3. Šport

Odlok o načinu uporabe športnih objektov v lasti Občine Kranjska Gora in subvencionirani ceni najema za izvajalce letnega programa športa (Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2013)
Pravilnik o načinu vrednotenja športnih programov - uradno prečiščeno besedilo (UVG 27-2004)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora (Ur. l. 118-2007)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v Občini Kranjska Gora (Ur. l. 26-2011)
Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena (UVG 9-99)
Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena - dodatek (UVG 11-99)
Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena - popravek (UVG 11-99)
Sklep o prenosu lastninske pravice na športnih objektih občinskega pomena (UVG 32-01)

 

4.4. Zdravstvo in socialna varnost

Pravilnik za vrednotenje preventivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij (UVG 11-01)
Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence (UVG 6-03)
Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS 26/2011)

 


 

 

5. PREDPISI S PODROČJA PREMOŽENJSKO PRAVNIH ZADEV

 

Odlok o predkupni pravici Občine (UVG 33-03)
Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice - gasilski dom Dovje (UVG 34-02)
Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice - gasilski dom Kranjska Gora (UVG 34-02)
Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice - gasilski dom Mojstrana (UVG 34-02)
Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice - gasilski dom Podkoren (UVG 34-02)
Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice - gasilski dom Rateče (UVG 34-02)
Sklep o pridobitvi statusa JD 245 Rateče
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list RS 111/2008)
Sklep o števnini (UVG 5-01)
Sklep o ukinitvi JD 681-10 Gozd (UVG 38-97)
Sklep o ukinitvi JD 681-15 Gozd (UVG 33-02)
Sklep o ukinitvi JD 830-14 Kranjska Gora (UVG 17-99)
Sklep o ukinitvi JD 846-2 Kranjska Gora (UVG 21-00)
Sklep o ukinitvi JD 847-2 Kranjska Gora (UVG 27-01)
Sklep o ukinitvi JD 848-3 Kranjska Gora (UVG 30-00)
Sklep o ukinitvi JD 883-6 Kranjska Gora (UVG 36-03)
Sklep o ukinitvi JD 885-27 Kranjska Gora, 2039-4 Dovje(UVG 7-2007)
Sklep o ukinitvi JD 885-28, 830-15 Kranjska Gora (UVG 6-03)
Sklep o ukinitvi JD 885-30 Kranjska Gora (UVG 22a-04)
Sklep o ukinitvi JD 885-38 Kranjska Gora (UVG 18-03)
Sklep o ukinitvi JD 885-119 Kranjska Gora (UVG 16-02)
Sklep o ukinitvi JD 885-133 Kranjska Gora (UVG 21-04)
Sklep o ukinitvi JD 885-38 Kranjska Gora (UVG 18-03)
Sklep o ukinitvi JD 885-119 Kranjska Gora (UVG 16-02)
Sklep o ukinitvi JD 885-133 Kranjska Gora (UVG 21-04)
Sklep o ukinitvi JD 885-136 Kranjska Gora (UVG 7-2007)
Sklep o ukinitvi JD 2010-16 Dovje, 885-116-117-118, 862-4-7 Kr.G. (UVG 24-02)
Sklep o ukinitvi JD 2030-17 Dovje (UVG 5-00)
Sklep o ukinitvi JD 2060-10 Dovje (UVG 26-99)
Sklep o ukinitvi JD 2060-14 Dovje (UVG 9-98)
Sklep o ukinitvi JD 2060-19, 2072-5, 2072-6 Dovje, 885-20 Kr.G. (UVG 28-01)
Sklep o ukinitvi JD 2010-18 Dovje (UVG 8-05)
Sklep o ukinitvi JD 885-143, 885-37, 885-110, 885-112, 853-16 vse Kranjska Gora (Ur. l. 65-2007)
Sklep o ukinitvi JD 860-1 Kranjska Gora (Ur. l. 90-2007)
Sklep o ukinitvi JD 841-2 k.o. Kranjska Gora (Uradni list RS 42/2008)
Sklep o ukinitvi JD 885-155 k.o. Kranjska Gora (Uradni list RS 100/2008)
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list RS 15/2009)
Sklep o ukinitvi JD 2039/6 k.o. Dovje (Uradni list RS 81/2009)
Sklep o ukinitvi JD 636/8 k.o. Gozd ter 885/157 in 885/158 k.o. Kranjska Gora (Uradni list RS 104/2009)
Sklep o ukinitvi JD 636/10 k.o. Gozd (Uradni list RS 104/2009)
Sklep o ukinitvi JD 830/20, 830/21, 830/23, 834/9 vse k.o. Kranjska Gora (Uradni list RS 5/2010)
Sklep o ukinitvi JD 1439/1 in 1439/2 k.o. Rateče (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2012)
Sklep o ukinitvi JD 902/6 in 905/1 k.o. Višelnica II (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2012)
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 403/26, 403/27 in 403/28 k.o. Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin št. 22/2012)
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 800/1 in 800/2 k.o. Podkoren (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/2012)
Sklep o pridobitvi statusa grajenga javnega dobra lokalnega pomena parc.št. 2060/9 k.o. Dovje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/2012)
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena parc.št. 1995/2 k.o. Dovje (Uradno glasilo slovenskih občin 5/2013)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc.št. 1024/7 k.o. Dovje (Uradno glasilo slovenskih občina 44/2013)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobraparc. št. 849/1, 850/1 in 866/3, vse k.o. 2169 – Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občina 54/2013)
Popravek Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra, objavljenega v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 54/2013 z dne 20.12.2013 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/2014)
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalenega pomena I (Uradno glasilo slovenskih občin 54/2013)
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalenega pomena II (Uradno glasilo slovenskih občin 54/2013)
Sklep o ukinitvi statusa javenga dobra parc.št. 2010/5 k.o. Dovje (Uradno glasilo slovenskih občine št. 9/2014)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 902/3, 902/5, 902/8, 788/6 in 788/7, vse k.o. Višelnica II ter na nepremičnini parc. št. 2024/29 in 2033/1, obe k.o. Dovje (Uradno glasilo slovenskih občin št. 14/2014)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 885/76 in 885/13, obe k.o. 2169 - Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občine št. 19/2014)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 2014/6 k.o. 2171 – Dovje

Sklep o ukinitvi statusa javenga dobra parc.št. 784/2 k.o. Podkoren (Uradni list RS št. 74/2015)

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na:

– parc. št. 403/35, 885/186, 853/8, 853/22, vse k.o. 2169 – Kranjska Gora;

– parc. št. 636/14, 636/15, 636/6, 685/45, 685/46, 685/47, 685/49, vse k.o. 2170 – Gozd;

– parc. št. 885/113, 885/48, 885/100, 884/2, 885/3, 885/65, 885/26, vse k.o. 2169 – Kranjska Gora;

– parc. št. 885/16, 885/17, 885/22, 885/29, 885/33, 885/37, 885/40, 885/43, 885/45, 885/46, 885/47, 885/49, 885/50, 885/51, 885/52, 885/53, 88563, 885/80, 885/101, 885/111, 885/115, 885/114, 885/144, 885/145, 885/147, 885/148, 885/154, 885/155, 885/156, 885/157, 885/164, vse k.o. 2169 – Kranjska Gora. 

Uradni list RS št. 4/2016

Sklep o ukinitivi statusa javnega dobra parc. št. 2030/6 in 2048/2, obe k.o. 2171 – Dovje, parc. št. 885/155 k.o. 2169 – Kranjska Gora in parc. št. 902/4, k.o. 2644 – Višelnica II. (Uradni list RS št. 8/2016)

Sklep o ukinitvi statusa splošno ljudsko premoženje z organom upravljanja Občinski ljudski odbor Kranjska Gora (Uradni list RS št. 63/2016)

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradnil ist RS št. 16/2017) 

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in Sklep o zaznambi grajenega javnega dobra (Uradni list RS št. 25/2017)

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (Uradni list RS št. 31/2017)

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradni list RS št. 68/2017)

 

6. NEURADNA PREČIŠČENA BESEDILA SPREJETIH PREDPISOV OBČINE KRANJSKA GORA

 

6.1. SPLOŠNI PREDPISI OBČINE

Statut Občine Kranjska Gora - prečiščeno besedilo

Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kranjska Gora - prečiščeno besedilo

Statut KS Kranjska Gora - prečiščeno besedilo

 

6.2. PREDPISI S PODROČJA UREJANJA PROSTORA IN VARSTVA OKOLJA

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - prečiščeno besedilo

Odlok o komunalnih taksah - prečiščeno besedilo

Odlok o razglasitvi Zelencev za naravni rezervat - prečiščeno besedilo

Odlok o zazidalnem načrtu Ledine - Podkoren (ureditveno območje KG2/H1)- prečiščeno besedilo

Odlok o ureditvenem načrtu Zelenci - prečiščeno besedilo

Odlok o ureditvenem načrtu športno prireditveni center (ŠPC) Bezje v Kranjski Gori (območje urejanja Kranjska Gora - Porentov dom, z oznako KG/R4) - prečiščeno besedilo

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - prečiščeno besedilo

Sklep o določitvi območij urejanja prometa in višini prispevka za urejanje visokogorskega prelaza Vršič - prečiščeno besedilo

Sklep o določitvi območja urejanja prometa in višini parkirnine za urejanje parkirišča pred zapornico v Vratih - prečiščeno besedilo

Odlok o lokacijskem načrtu za kanalizacijski kolektor, plinovod in kolesarsko pot od Hrušice do Rateč - prečiščeno besedilo

 

6.3. PREDPISI S PODROČJA GOSPODARSTVA IN GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Odlok - koncesijski akt - prečiščeno besedilo

Odlok o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Obcini Kranjska Gora - prečiščeno besedilo

Pravilnik o dodeljevanju kreditov 2011 - prečiščeno besedilo

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Kranjska Gora - prečiščeno besedilo

 

6.4. PREDPISI S PODROČJA NEGOSPODARSKIH DEJAVNOSTI

Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v občini Kranjska Gora- prečiščeno besedilo

 


 

 

7. ARHIV STARIH PREDPISOV

 

Statut občine (Ur. l. 55-2007)
Sprememba Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS 122/2008)
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kranjska Gora (Ur. l. 45-2010)
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kranjska Gora (Ur. l. 36-2012)
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin 49/2013)
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/2014)

Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2006 (UVG 35-05)
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (UVG 21-00)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2006 (UVG 10-06)
Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2007 (UVG 3-07)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2007 (UVG 7-2007)
Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2007 (Ur. l. 90-2007)
Odlok o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2008 (Ur. l. 118-2007)
Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2008 - (Uradni list RS 42/2008)
Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu občine Kranjska Gora za leto 2008 - (Uradni list RS 98/2008)
Odlok o zaključnem računu proračuna občine za leto 2004 (UVG 13-05)
Odlok o zaključnem računu proračuna občine za leto 2005 (UVG 19-06)
Odlok o zaključnem računu proračuna občine za leto 2006 (Ur. l. 65-2007)
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2007 (Uradni list RS 87-2008)
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Kranjska Gora za 2008 (Ur. l. 118/2007)
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora za 2008 (Ur. l. 118/2007)
Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora za leto 2008 (Ur. l. 118-2007)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (UL 03-04)
Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana -6A spremembe, nov 2001 (UL 99-01)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih - prečiščeno besedilo, mar 2002 (UL 37-02)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih - spremembe, dec 2002 (UL 113-02)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih - tehnični popravek Erika (Uradni list RS 107/2008)
Odlok o šestih spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za obcino kranjska gora (Ur list RS št.111-2008)
Sklep o sedmih spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora ter  o sedmih spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora
Sklep o o javni razgrnitvi predloga 6. sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za Občino
Kranjska Gora (Uradni list RS 38/2008)

Pogoji za sodelovanje v akciji in kriteriji za pridobitev sredstev za obnovo kozolcev (UVG 17-96)
Odlok o prometni ureditvi občinske kategorizirane ceste javne poti Skakalnice - Planinski dom Tamar, številka ceste 689101 (UVG 26-99)
Odlok o prometni ureditvi občinske kategorizirane ceste javne poti Skakalnice - Planinski dom Tamar, številka ceste 689101 - spremembe (UVG 18-01)
Odlok o javnem redu in miru (UVG 25-96)
Odlok o javnem redu in miru - dopolnitev (UVG 37-97)
Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora (UVG 11-07)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in komunalnem prispevku v Občini Kranjska Gora (Ur. list RS št. 104/2009)
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora leto 2010 (Ur. list RS št. 104/2009)

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Kranjska Gora za leto 2010 (Ur. list RS št. 104/2009)

Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora za leto 2010 (Ur. list RS št. 104/2009)
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti (UVG 22-99)
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti - popravek (UVG 36-99)
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti - dopolnitve (UVG 24-02)
Odlok o spremembah odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti (Ur. l. 65-2007)
Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kranjska Gora (Ur. l. 119-2007)
Odlok o avto taksi prevozih (UVG 38-99)
Odlok o gospodarski javni službi odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (UVG 22-99)
Odlok o gospodarski javni službi odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda - spremembe (UVG 39-02)
Odlok o gospodarski javni službi odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda - spremembe (UVG 8-04)
Odlok o gospodarski javni službi odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda - spremembe (UVG 37-06)
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. 65-2007)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Ur. l. 45-2010)
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS 90/2011)
Odlok o gospodarskih javnih službah (UVG 11-95)
Odlok o gospodarskih javnih službah - spremembe (UVG 19-96)
Odlok o gospodarskih javnih službah - spremembe (UVG 15-02)
Odlok o javnem vodovodu in oskrbi naselij z vodo (UVG 12-96)
Odlok o načinu opravljanja dimnikarske službe (UVG 12-03)
Odlok o razveljavitvi Odloka o načinu opravljanja dimnikarske službe na območju Občine Kranjska Gora (Ur.list RS št. 18-2012)
Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kranjsak Gora- Uradni list RS 105/2011
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kranjska Gora - (Uradni list RS 87/2008)
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kranjska Gora - popravek (Uradni list RS 120/2008)
Sklep o ceni storitev odlaganja odpadkov (UVG 34-01)
Uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev (UVG 5-96)
Uredba o taksah za obremenjevanje okolja (UVG 20-97)
Odlok o javni kanalizaciji (UVG 12-96)
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (UR list RS št.47/2009)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice (UR list RS št.29/2011)
Odlok o razglasitvi Triglavske muzejske zbirke v Mojstrani za kulturni spomenik (UVG 51-97)
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo - PUP KG - UPB2) (Uradni list RS 46/2009)
Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS 46/2009)
Obvezna razlaga Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (Uradno prečiščeno besedilo PUP KG-UPB2) - Uradni list RS 26/2011
Tehnični popravek v Odloku o PUP (Ur. list RS št. 18-2012)
Sklep o sedmih spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora ter o sedmih spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS 22/2009)
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora - Uradni list RS 28/2011
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 7. sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora (Ur.list RS št. 18-2012)
Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 7. sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin 1/14.1.2013)
Odlok o 7 spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin 12/2013)
Popravek Odloka o 7 spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin 23/2013)
Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za kanalizacijski kolektor, plinovod in kolesarsko pot od Hrušice do Rateč (T1 LN) (Ur. list RS št. 3/2011)
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za kanalizacijski kolektor, plinovod in kolesarsko pot od Hrušice do Rateč (T1 LN) (Ur. list RS št. 28/2011)
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Planica (R/R1)
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Planica (R/R1) - Uradni list RS 106/2011
Sklep o pripravi delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta - OPPN za Dovje - zahod (DM S3) (Uradni list RS 96/2009)
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka delnega občinskega prostorskega mačrta - OPPN za Dovje zahod (DM S3) (Ur. list RS št. 28/2011)
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN Mojstrana – fabrka (DM SK 6) (Ur.list RS št. 18-20129
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta - OPPN Mojstrana - fabrka (DM SK 6) - Uradni list RS 25/2011
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN Mojstrana – fabrka (DM SK 6) (Ur.list RS št. 18-2012)
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kranjka Gora - (Uradno glasilo slovenskih občin 22/2012)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi Zelencev za naravni rezervat - spremembe (UVG 32-96)
Odlok o režimu parkiranja na posameznih območjih v občini (UVG 23-96)
Odlok o ureditvi prometa na javnih prometnih površinah (UVG 12-96)

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (UVG 47-96)
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - spremembe (UVG 33-03)
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča - 2 spremembe (UVG 35-05)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS št. 73/2015)

Obvezna razlaga 7. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (UL RS št.98-2008)
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Kranjska Gora za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 54/2013)
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Kranjska Gora za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 56/2014)

Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/2012)
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 54/2013)
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 56/2014)

Odlok o komunalnih taksah (UVG 34-95)
Odlok o komunalnih taksah - spremembe (UVG 12-96)
Odlok o komunalnih taksah - spremembe (UVG 36-96)
Odlok o komunalnih taksah - spremembe (UVG 48-97)
Odlok o komunalnih taksah - spremembe (UVG 9-99)

Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/2012)
Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2013)

Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 54/2013)
Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o komunalnih taksah v Občini Kranjska Gora za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 56/2014)

Sklep o ustanovitvi lokalne turistične organizacije LTO (UVG 18-00) 

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Kranjska Gora za leto 2016 (Uradni list RS št. 101/2015)

Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine, ceni za stavbno zemljišče in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kranjska Gora leto 2016 (Uradnem listu RS št. 101/2015)

Statut občine Kranjska Gora - uradno prečiščeno besedilo (UPB - 1) (Uradno glasilo slovenskih občin št. 43/2014)

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2015)

Odlok o delovnih telesih Občinskega sveta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS 104/2009) 

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih