04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

 Namere glede nepremičnin

 

Objava namere o sklenitvi neposredne pogodbe

 

Odločba št. 478-37/2014-61 Ukinitev statusa javno dobro

 

Ugotovotvena odločba - nepremičnine parc.št. 636/13, 636/14 in 636/15 vse k.o. Gozd - grajeno javno dobro lokalnega pomena 

 

Odločba - Nepremičnini k.o. 2169 — Kranjska Gora parcela 884/4 (ID 5285331), ID znak: parcela 2169 884/4, se ukine status javnega dobra

 

Odločba - nepremičninama parc. št. 2016/2 in 2016/3, obe k.o. 2171 - Dovje, se ukine status javnega dobra

 

Ugotovitvena odločba - nepremičnina parc. št. 2016/1 k.o. 2171 — Dovje je grajeno javno dobro v lasti Občine Kranjska Gora

 

OBJAVA NAMERE O ODDAJI NEPREMIČNINE V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO - parc. št. 885/180 k.o. Kranjska Gora

 

OBJAVA NAMERE O ODDAJI NEPREMIČNINE V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO

 

OBJAVA NAMERE O PRODAJI NEPROFITNIH STANOVANJ OBČINE KRANJSKA GORA

 

OBJAVA NAMERE O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO za naslednje nepremičnine:

nepremičnina s parc. št. 1291/10 k.o. 2171 - Dovje

nepremičnina parc. št. 1375/124 k.o. 2171 – Dovje

nepremičnini parc. št. 685/47 in 685/49, obe k.o. 2170 – Gozd

nepremičnini parc. št. 402/21 in 402/23, obe k.o. 2169 – Kranjska Gora

nepremičnini parc. št. 196/19 in 846/3, obe k.o. 2169 – Kranjska Gora

 

OBJAVA NAMERE O ODDAJI NEPREMIČNINE V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO - parc. št. 1333/7 k.o. Rateče

 

OBJAVA NAMERE O ODDAJI NEPREMIČNINE V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM

 

OBJAVA NAMERE O ODDAJI NEPREMIČNINE V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO - del zemljišča s parc.št. 784/2 k.o. 2168 Podkoren 

 

OBJAVA NAMERE O ODDAJI NEPREMIČNINE V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO parc.št. 1659/3 k.o. Dovje

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA - STANOVANJ, V LASTI OBČINE KRANJSKA GORA

 

OBJAVA NAMERE O ODDAJI NEPREMIČNINE V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO del. parc. št. 1024/7 k.o. Dovje

 

OBJAVA NAMERE O USTANOVITVI SLUŽNOSTI - pri nepremičnini parc. št. 1417/31 k.o. 2167 - Rateče

 

OBJAVA NAMERE O USTANOVITVI SLUŽNOSTI - pri nepremičnini parc. št. 1417/31 k.o. 2167 - Rateče

 

OBJAVA NAMERE O USTANOVITVI SLUŽNOSTI - pri nepremičnini parc. št. 1417/31 k.o. 2167 - Rateče

 

OBJAVA NAMERE O USTANOVITVI SLUŽNOSTI - pri nepremičnini parc. št. 1417/31 k.o. 2167 - Rateče

 

OBJAVA NAMERE O ODDAJI NEPREMIČNINE V NAJEM — poslovni prostori v stavbi Rateče 22 za dejavnost trgovine

 

OBJAVA NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE — za prodajo nepremičnine parc. št. 372/12 k.o. Kranjska Gora

 

OBJAVA NAMERE O ODDAJI NEPREMIČNINE - parc. št. 1261/70 k.o. Rateče v brezplačno uporabo

 

OBJAVA NAMERE O USTANOVITVI SLUŽNOSTI - pri nepremičnini parc. št. 1996/3 k.o. 2171 - Dovje

 

OBJAVA NAMERE O USTANOVITVI SLUŽNOSTI - pri nepremičnini parc. št. 1995/1 k.o. 2171 - Dovje

 

OBJAVA NAMERE O USTANOVITVI SLUŽNOSTI - pri nepremičnini parc. št. 372/70 k.o. 2169 - Kranjska Gora

 

OBJAVA NAMERE O USTANOVITVI SLUŽNOSTI - pri nepremičnini parc. št. 1425/2 k.o. 2167 - Rateče