04/580-98-00 | obcina@kranjska-gora.si

VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR RS

Občina Kranjska Gora na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur.l. RS, št. 41/07, s spremembami in dopolnitvami) objavlja

POGOJE

ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V ČASU PREDČASNIH VOLITEV POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE

  1. Občina Kranjska Gora za pooblaščenega izvajalca plakatiranja za predčasne volitve, ki bodo 03. junija 2018, določa Komunalo, javno podjetje Kranjska Gora, d.o.o.
  1. Plakatiranje se izvaja na plakatnih mestih, ki jih določi pooblaščeni izvajalec in bodo enakomerno porazdeljena po celotnem območju občine.
  1. Vsakemu organizatorju volilne kampanje bo v skladu z zakonom na podlagi načela enakopravnosti omogočeno po eno brezplačno plakatno mesto  na vsaki izbrani lokaciji. Preostala plakatna mesta pa se bodo razdelila tistim organizatorjem, ki bodo zainteresirani za večje število plakatnih mest proti plačilu.
  1. Organizatorji volilne kampanje naj vloge za plakatiranje, tako za brezplačno plakatno mesto, kot tudi za dodatna plakatna mesta, posredujejo pooblaščenemu izvajalcu na naslov: Komunala, javno podjetje Kranjska Gora, Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek, s pripisom »referendumska kampanja«, najkasneje do 7. maja 2018.
  1. V vlogi je potrebno navesti sedež, telefonsko številko, kontaktno osebo, želeno število plakatih mest in dimenzijo plakatov. Plakati ne smejo presegati velikosti 70x100 cm.
  2. Plakatiranje na določenih plakatnih mestih se bo začelo zadnji teden pred dnevom referenduma. 

Štev.: 040-3/2018-1

Datum: 20.04.2018                                                                                    

                                                                                                      ŽUPAN

                                                                                                   Janez Hrovat